-

Legea Zootehniei promulgată de Președintele României

Președintele României a promulgat noua Lege a zootehniei care reglementează creşterea, reproducţia şi alimentaţia, conservarea resurselor genetice la speciile de animale de interes zootehnic.

De asemenea, legea reglementează şi conservarea patrimoniului zoopastoral, având ca scop realizarea următoarelor obiective:

a) creşterea şi ameliorarea genetică a populaţiilor de animale şi a altor specii de interes zootehnic;

b) conservarea fondului genetic al speciilor autohtone şi menţinerea diversităţii genetice a populaţiilor de animale şi a altor specii de interes zootehnic;

c) respectarea normelor de protecţie a mediului, de sănătate publică si a normelor sanitare veterinare în vigoare; d)îmbunătăţirea calităţii produselor de origine animală, rentabilității și competitivității pe piață a producției realizate;

e) garantarea unui nivel superior de calitate al hranei pentru animale prin care să se asigure conversia optimă a resurselor nutritive în produse de origine animală;

f) asigurarea alinierii la standardele internaţionale.

Dispoziţiile legii se aplică crescătorilor de animale din următoarele specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, ecvidee, suine, iepuri, animale de blană, canide, feline, precum şi crescătorilor de păsări, peşti şi viermi de mătase.

Legea prevede și pedepse aspre cu închisoarea și amenzi uriașe pentru crescătorii de animale. 

Potrivit Legii zootehniei, sunt considerate infracțiuni:

a) falsificarea înscrisurilor în certificatele zootehnice sau în alte evidenţe oficiale

b) executarea de lucrări de manipulare genetică la animale, fără aprobarea autorităţii competente a statului în zootehnie;

c) utilizarea sumelor alocate pentru ameliorarea şi conservarea resurselor genetice animale în alte scopuri;

d) introducerea pe teritoriul Românei de reproducători şi/sau material biologic fără autorizaţie conform legislaţiei în vigoare.

PEDEPSE ASPRE CU ÎNCHISOAREA

Infracţiunea prevăzută lit. a) - falsificarea înscrisurilor în certificatele zootehnice sau în alte evidenţe oficiale; se pedepseşte cu închisoare de la unu la 6 ani. Infracţiunile prevăzute la lit. b)

- executarea de lucrări de manipulare genetică la animale, fără aprobarea autorităţii competente a statului în zootehnie şi d) - introducerea pe teritoriul Românei de reproducători şi/sau material biologic fără autorizaţie conform legislaţiei în vigoare se pedepsesc cu închisoare de la 2 luni la 2 ani sau amendă penală.

Infracţiunea prevăzută la lit. c)

 - utilizarea sumelor alocate pentru ameliorarea şi conservarea resurselor genetice animale în alte scopuri se pedepseşte cu închisoare de la unu la 7 ani de inchisoare.

Legea zootehniei stabilește atribuirea directă a terenurilor crescătorilor de animale de către primării, Consilii județene și Agenția Domeniilor Statului (ADS).

Agenţia Domeniilor Statului încheie contracte de concesiune a terenurilor cu destinaţie agricolă, libere de contract, prin atribuire directă, în condiţiile legii, cu crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, care nu dispun de terenuri cu destinație agricolă concesionate/arendate/închiriate, din următoarele specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, suine, precum şi cu crescătorii de păsări.

Consiliile judeţene şi unităţile administrativ-teritoriale, care deţin în proprietate publică/privată sau în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract, încheie contracte de concesiune/închiriere, după caz, prin atribuire directă, în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu crescătorii de animale.

Procedurile de concesionare pentru crescătorii de animale se aplică cu prioritate în prima sesiune, iar suprafeţele destinate crescătorilor de animale sunt stabilite de concedent înainte de concesionare; în situaţia în care suprafeţele sunt mai mici decât cele solicitate se aplică procedura concurenţială.

In vederea concesionării sau închirierii, după caz, crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, trebuie să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe specie şi să aibă sediul/punctul de lucru sau domiciliul dovedit cu acte de proprietate/înscrisuri de la Registrul Comerţului sau documente de identitate pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenurile cu destinaţie agricolă.

Sursa: Viorel Grosu

foto: pixabay

Articole înrudite