-

Ce tipuri de cheltuieli sunt neeligibile pentru submăsura 4.1, conform PNDR – Investiții în exploatații agricole

Investițiile în exploatațiile agricole sunt sprijinite cu ajutorul fondurilor europene, prin programul PNDR 2014- 2020. Fermierii care doresc să investească în agricultură pot beneficia de un sprijin public nerambursabil de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Cei interesați de implementarea acestor proiecte cu fonduri europene, trebuie să știe că, există și o serie de cheltuieli pe care beneficiarul trebuie să le suporte din buzunarul propriu pentru a duce la bun sfârșit investiția.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și /sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

Potrivit Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole, un proiect implementat corect și legal presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiție suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiție realizată din cheltuielile neeligibile.

Mai exact, prin Submăsura 4.1 nu se pot finanța investiții care se încadrează în următoarele categorii:

• Achiziția de clădiri
• Construcția și modernizarea locuinței
• Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă
• Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările aferente inființării acestor culturi)
• Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole
• Cheltuielile cu achiziția de cap tractor
• Cheltuielile privind producția primară și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, după cum urmează: Restructurarea/înființarea/reconversia plantațiilor de viță de vie pentru vin (podgorii); Renovarea/modernizarea infrastructurii existente de vânzare și de prezentare: vinoteci, săli de prezentare, în care beneficiarul își prezintă produsele proprii. Îmbunătățirea condițiilor de depozitare/cupajare/maturare a vinului prin achiziția de recipiente confecționate din lemn.Îmbunătățirea managementului pivniței prin achiziția de: computere și software specializat de îmbunătățire a calității în transportul și prelucrarea strugurilor, producția de vin și de prelucrare și depozitare a materiilor prime și a produselor; echipament de calculator și programe conexe specializate care vizează controlul echipamentului tehnologic pentru prelucrare, depozitare și manipulare a produsului; programe de computer pentru managementul pivniței.

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

• cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile
• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; achiziționarea de terenuri neconstruite și construite, taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislatiei naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare
• cheltuielile cu investițiile în cadrul exploatațiilor pomicole sprijinite prin intermediul sM 4.1a Investiții în exploatații pomicole

Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 are alocată o finanțare europeană în valoare de 8,12 milioane de euro, la care se adaugă și o cofinanțare din bugetul de stat de 1,34 miliarde de euro, fondul total de investiții ajungând astfel la circa 9,5 miliarde de euro.