-

Vânzarea terenurilor agricole - care sunt reglementările legale

Legea vânzării terenurilor agricole a primit girul final al Parlamentului. Dincolo de comentariile pe care actul normativ le-a stârnit în rândul fermierilor, acesta va trebui aplicat.

Iată câteva lucruri pe care trebuie să le aveți în vedere, dacă decideți să vindeți o suprafață de teren agricol. Una din obligativitățile care trebuie respectate este dreptul de preemțiune. Dar cine sunt preemptorii?

Potrivit "Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan" înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de Codul civil şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale.

Vânzarea unui teren agricol presupune parcurgerea câtorva etape stabilite prin lege. Acestea sunt:

1. Înregistrarea ofertei la primărie. "Vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor. Cererea este însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi".

2. Obligaţia primăriei: afişarea ofertei de vânzare. "În termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său şi, după caz, pe pagina de internet a acesteia".

3. Obligaţia primăriei: informarea MADR. "Primăria are obligaţia de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, după caz, un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afişare, ale ofertei de vânzare şi ale documentelor doveditoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii".

4. Publicarea ofertei pe site-ul MADR. "În scopul unei transparenţe extinse, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului structura centrală (MADR), respectiv structurile teritoriale, după caz, au obligaţia să afişeze pe site-urile proprii oferta de vânzare, timp de 15 zile".

5. Obligaţiile titularilor dreptului de preempţiune: manifestarea în scris a intenţiei de cumpărare: "Titularul dreptului de preempţiune trebuie să îşi manifeste în scris intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afişată. Primăria va afişa, în termen de 24 ore de la înregistrarea acceptării ofertei de vânzare, respectiv le va trimite pentru afişare pe site către structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz".

- În cazul în care mai mulţi preemptori de rang diferit îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, vânzătorul va alege, preemptorul, potenţial cumpărător, şi va comunica numele acestuia primăriei.

- În cazul în care, mai mulţi preemptori de acelaşi rang îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare şi niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, vânzătorul va alege dintre aceştia şi va comunica numele acestuia primăriei.

- În cazul în care, un preemptor de rang inferior oferă un preţ superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalţi preemptori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preţ, cu preemptorii de rang superior. Procedura se va desfăşura o singură dată, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile. La expirarea celor 10 zile, vânzătorul va comunica primăriei numele preemptorului.

6. Obligaţia primăriei: Informarea MADR privind cumpărarea. În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea preemptorilor, primăria are obligaţia să transmită structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare a preemptorului ales, potenţial cumpărător, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor legale.

7. Vânzarea liberă: "Dacă în termenul de 30 de zile niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege şi a normelor metodologice, urmând ca vânzătorul să înştiinţeze în scris primăria, despre aceasta. Vânzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută".

8. Avizul final de la autorităţile regionale şi cele naţionale: "Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţ¬ă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, se emite de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare, de către structura centrală.

"Verificarea îndeplinirii condiţiilor se va face de către structura centrală, respectiv de către structurile teritoriale de la locul situării imobilului, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea datelor şi documentelor. În cazul îndeplinirii condiţiilor legale, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, vor emite avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care niciun preemptor nu-şi manifestă intenţia de cumpărare prin depunerea ofertei în termenul prevăzut de prezenta lege, nu este necesară emiterea avizului. În acest caz, contractul de vânzare se încheie pe baza adeverinţei eliberate de primărie".

Arendaşul care doreşte să cumpere terenul agricol situat în extravilan trebuie să deţină această calitate pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă valabil încheiat şi înregistrat potrivit dispoziţiilor legale, la momentul afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei.

Actul normativ atribuie responsabilități în privința vânzării terenulurilor și Ministerului Agriculturii. Acestea sunt următoarele:

a) asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu;
b) asigură verificarea exercitării dreptului de preempţiune;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de către potenţialul cumpărător, prevăzute de prezenta lege;
d) emit avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e) înfiinţează, gestionează şi administrează baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi;
f) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de prezenta lege, prin personalul împuternicit. (sursa Recolta.eu)