-

În comunitatea romilor nu există meseria de cerşetor

Unu din trei romi nu are un loc de muncă, unu din patru nu are asigurare socială şi ceimai mulţi trăiesc în sărăcie - sunt statistici dureroase care pot fi schimbate doar prin politici deincluziune a romilor care să funcţioneze.

Autorităţile locale şi societatea civilă din localităţiledoljene Calopăr, Catane şi Coţofenii din Faţă vor elabora şi vor pune în aplicare Strategiile dedezvoltare locală 2020, care conţin elemente viabile de incluziune a romilor pe piaţa muncii,mai ales că în cadrul comunităţii rome nu exista meseria de cerşetor.

La momentul actual, cele mai multe persoane de etnie romă din cele trei comunităţiinteretnice lucrează cu ziua în agricultură la altcineva, pentru că nu au pământ, marea majoritatemuncind la negru, iar o pondere scăzută ia drumul străinătăţii, puţinii rămaşi acasă ocupându-secu meşteşugurile tradiţionale: lăutari, căldărari, fierari şi cărămidari.Suportul acordat de către

Asociaţia „Mereu pentru Europa” pentru realizarea Strategiilorde dezvoltare locală 2020 a adus în prim plan provocarea-cheie în conceperea planurilor dedezvoltare aferente celor trei comunităţi interetnice: găsirea celor mai potrivite modalităţi pentruca un număr cât mai mare de romi să fie aduşi pe piaţa muncii şi să devină activi in societate.Pentru ca acest lucru să devină realitate, trebuie acţionat in 4 domenii: locuri de muncă,educaţie, locuinţe şi sănătate. Aceste direcţii trebuie abordate simultan, pentru că degeaba le sunt oferite locuinţe şi diverse ajutoare, dacă nu au locuri de muncă, să poată să se întreţină şisă devină productivi.

În acest sens, aplicarea unei strategii de investiţii poate deveni o soluţie în integrareaetnicilor romi pe piaţa muncii prin apariţia de cooperative sociale cu sere de legume şi flori,cultivarea ciupercilor, crescătorii de animale, întreprinderi de reciclare a deşeurilor şicooperative, unde artizanii romi să-şi vândă legal produsele.

În identificarea de soluţii pentru reducerea sărăciei, educaţia este punctul de pornirepentru reducerea abandonului şcolar şi formarea profesională, iar prin respectarea normelorîmpotriva discriminării se va asigura o integrare socială mai facilă în cazul persoanelor de etnieromă.

Incluziunea romilor nu este imperativă doar din punct de vedere moral, ci reprezintă şi omodalitate de creare a unei economii viabile în cele trei comunităţi interetnice vizate de proiectul„DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii”, implementat de Asociaţia „Mereu pentru Europa” în parteneriat cu Asociaţia “CREDIS – Centrul de resurse pentru educaţie, dezvoltare şi incluziune socială” şi finanţat prin granturile SEE 2009-2014 încadrul Fondului ONG în România..