-

Condițiile legale necesare funcționării cluburilor și localurilor (construcții aglomerate)

Dispozitiile referitoare la apararea impotriva incendiilor se regasesc, in principal, in Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor modificata si completata prin O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor, precum si prin Legea nr. 170/2015

In plus, dispozitii referitoare la regulile de siguranta la foc a constructiilor se regasesc expuse pe larg in cuprinsul "Normativului de sigurantala focaconstructiilor"P118/1999 aprobat prin Ordinul nr.27/1999.

In continuare prezentam pe scurt dispozitiile referitoare la apararea impotriva incendiilor cuprinse in Legea nr. 307/2006

Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.

In cuprinsul acestei legi sunt definite o serie de de documente, precum:

a) autorizatie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgentajudetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei esentiale - securitate la incendiu;

b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgentajudetean sau al municipiului Bucuresti, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice de proiectare, pentru indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si altor amenajari;

Autoritatile administratiei publice locale asigura aplicarea masurilor privind activitatile de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in planurile de analiza si acoperire a riscurilor, ce se intocmesc la nivelul localitatii si judetului.

Persoanele fizice si juridice raspund, potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si de consecintele producerii incendiilor.

Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul .

Persoanele fizice si asociatiile familiale care desfasoara activitati economice autorizate pe teritoriul Romaniei, precum si celelalte entitati legal constituite, neprevazute la alin. (1), indeplinesc atributiile pe linia apararii impotriva incendiilor in nume propriu, prin titularul de drept al entitatii.

Principalele obligatii ale autoritatilor si persoanelor cu privire la asigurarea apararii impotriva incendiilor:

1. Primarul are urmatoarele obligatii principale:

f) dispune verificarea indeplinirii masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile si acordurile pe care le emite;

2. Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale:

a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate;

b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

c)sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; sa dispuna oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor in cazul aplicarii acestei sanctiuni contraventionale complementare de catre agentul constatator; - modificat prin Legea nr. 170/2015

d) sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

g)sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

h)sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in unitatea sa;

i) sa asigure constituirea, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare ori sa incheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina operativ si eficace pentru stingerea incendiilor;

i1) sa solicite si sa obtina avizele de infiintare si pentru sectoarele de competenta ale serviciului privat pentru situatii de urgenta si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora;

j)sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

k)sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta;

p)sa informeze de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimita acestuia raportul de interventie;

q)sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

3. Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale:

a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz;

b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator;

c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara;

d) sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare;

e) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.

4. Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, deadministrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;

d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;

e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;

g)sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

5. Proiectantii de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si instalatii sunt obligati:

a) sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General si sa evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

b) sa cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate;

c) sa prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, mijloacele tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice;

d) sa includa in proiecte si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor pe care le-au prevazut in documentatii, precum si regulile necesare de verificare si intretinere in exploatare a acestora, intocmite de producatori;

e) sa asigure asistenta tehnica necesara realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in documentatii, pana la punerea in functiune.

6. Executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii sunt obligati:

a) sa realizeze integral si la timp masurile de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;

b) sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor, precum si la organizarile de santier;

c) sa asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile de executie la parametrii proiectati, inainte de punerea in functiune.

7. Obligatiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor:

c) controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor, in cadrul institutiei publice care i-a desemnat;

Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor

Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor se realizeaza prin activitati de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoastere, desemnare, supraveghere a pietei, control, organizarea stingerii incendiilor si tragerea la raspundere juridica a persoanelor vinovate.

Controlul de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor se exercita, la nivel central, prin inspectia de prevenire si alte compartimente si unitati din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, in scopul aplicarii unitare a prevederilor legale pe intregul teritoriu al Romaniei, potrivit competentelor.

Legea nr.307/2006 prevede ca inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, precum si punerea lor in functiune se fac numai dupa obtinerea avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, dupa caz. - modificat prin Legea nr. 170/2015

Obligatia solicitarii si obtinerii avizelor si/sau a autorizatiilor prevazute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, beneficiarului investitiei.

Avizele si autorizatiile se elibereaza de inspectorate, in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, in conditiile prevazute de normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu.

Categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu se aproba prin hotarare a Guvernului.

Nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, prevazute in normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu, atragesanctionarea conform legii si pierderea valabilitatii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu. (completat prin Legea 170/2015)

In situatia in care se constata pierderea valabilitatii avizului de securitate la incendiu ori lucrarile de constructii au inceput fara acest document, inspectoratele pentru situatii de urgenta informeaza autoritatea care a emis autorizatia de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru a dispune masurile prevazute de lege .

Pierderea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu si incalcarea grava a cerintei securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se comunica la registrul comertului, prefectului si institutiilor publice interesate, in cel mult 48 de ore.

Art. 301

La receptia la terminarea lucrarilor de constructii aferente cladirilor civile cu sali aglomerate, inalte, foarte inalte, din categoria de importanta exceptionala sau deosebita, de productie si/sau depozitare cu suprafete desfasurate de peste 5.000 mp si risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafata desfasurata de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme, cladirilor de turism avand capacitatea mai mare de 50 de locuri de cazare, spitalelor, caminelor pentru copii si batrani sau altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligati sa solicite in scris si sa includa in comisia de receptie, in calitate de membru, o persoana desemnata de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.

Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea masurilor de securitate la incendiu prevazute in documentatia de executie fara de care receptia nu este acceptata.

Obligatia privind autorizatia de securitate la incendiu trebuie indeplinita dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si remedierea tuturor neconformitatilor.

Art. 37

In exercitarea atributiilor ce ii revin, personalul serviciilor de urgenta voluntare sau private are dreptul sa solicite de la persoanele fizice si juridice date, informatii si documente necesare indeplinirii atributiilor legale privind apararea impotriva incendiilor;

Raspunderea juridica

Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.

Continuarea activitatii, dupa ce s-a dispus de catre organele de control oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati si se pedepseste potrivit art. 348 din Codul penal .

Art. 348 din Codul penal stipuleaza ca ''Exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cereautorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cuamenda.''

Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

1. cu amenda de la 1.001 lei la 2.500 lei nerespectarea de catre salariat a urmatoarelor obligatii:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, deadministrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;

g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

2. cu amenda de la 5.001 lei la 10.000 lei neindeplinirea de catre administrator a obligatiilor pe care le are;

e) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice utilizatoare a prevederilor art. 21 lit. b) si c);

f) neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a)-c);

g) nerealizarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii, integral si la timp, a masurilor de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in proiecte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute de lege;

h) nesolicitarea si neincluderea in comisia de receptie, la terminarea lucrarilor de constructii, a unei persoane desemnate de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru constructiile mentionate la art. 301 alin. (1);

i) nesolicitarea si neobtinerea de catre persoanele fizice ori juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, de catre beneficiarul investitiei a avizelor si/sau autorizatiilor prevazute de prezenta lege;

3. cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei:

a) inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, fara obtinerea avizului de securitate la incendiu;

b) punerea in functiune a constructiilor si amenajarilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare si/sau s-a schimbat destinatia acestora, fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu;

c) nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilitatii acestora;

d) nerespectarea de catre serviciile de urgenta private, constituite ca societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a criteriilor de performanta care au stat la baza emiterii avizelor de infiintare si pentru sectorul de competenta;

e) functionarea serviciilor de urgenta private dupa anularea avizului de infiintare si/sau avizului pentru sectorul decompetenta .

4. amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei si oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, ca sanctiune contraventionala complementara, pentru incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiva limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati, potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului. (completat prin Legea nr. 170/2015 )

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 44 se fac de catre personalul inspectiilor de prevenire a incendiilor, precum si de cel al altor organe abilitate de lege .

In completarea dispozitiilor de mai sus, Normativul de siguranta la foc a constructiilor P118/1999 stabileste performantele si nivelele de performanta admisibile privind "siguranta la foc" a constructiilor si este destinat proiectantilor, executantilor, verificatorilor de proiecte, expertilor tehnici si responsabililor tehnici cu executia, proprietarilor sub orice titlu si utilizatorilor constructiilor,precum si organelor administratiei publice potrivit obligatiilor si raspunderilor ce la revin in conformitate cu Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995.

Definitii:

Deschideri pentru evacuarea fumului (desfumare) AA¬ goluri practicate in treimea superioara a inchiderilor perimetrale sau in acoperisul unei constructii, astfel incat sa permita evacuarea fumului produs in caz de incendiu (permanent libere sau inchise cu dispozitive care se deschid automat in caz de incendiu).

Grad de rezistenta la foc AA¬ capacitate globala a constructiei sau a compartimentului de incendiu de a raspunde la actiunea unui incendiu standard, indiferent de destinatia sau functiunea acestuia.

Incaperi cu aglomerari de persoane AA¬ incaperi in care se pot afla simultan cel putin 50 de persoane, fiecareia din acestea reveninduAA¬i o arie de pardoseala mai mica de 4 m

Sala aglomerata AA¬ (categorie distincta a incaperilor cu aglomerari de persoane) AA¬ incapere sau grup de incaperi care comunica direct intre ele prin goluri (protejate sau neprotejate), in care suprafata ceAA¬i revine unei persoane este mai mica de 4m si in care se pot intruni simultan cel putin 150 de persoane (sali de spectacole, sali de intruniri, incaperi pentru expozitii, muzee, cluburi, cinematografe, comert, cazinouri, discoteci, etc). Cand sunt situate la parter, se considera sali aglomerate cele cu mai mult de 200 persoane .

Scenarii de siguranta la foc AA¬ combinatii de valori si relatii intre conditiile si performantele la foc asigurate, in scopul realizarii sigurantei utilizatorilor.

Potrivit acestui normativ, la salile aglomerate, masurile de securitate la incendiu se stabilesc in functie de capacitate, destinatie, respectiv categoria salii si nivelul de stabilitate al cladirii.

Cluburile si discotecile se incadreaza in categoria cladiri cu sali aglomerate.

Potrivit, Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, cladirile cu sali aglomerate trebuie sa indeplineasca mai multe criterii:

- Salile aglomerate trebuie separate de restul cladirii prin pereti A1 sau A2-s1d0 (n.r. materiale A1 si A2 sunt cele care nu ard si nu e carbonizeaza)cu rezistenta la foc de minimum EI 180 si plansee corespunzatoare nivelului de stabilitate la foc, dar nu mai putin de REI 90.

- Pentru evacuarea fumului degajat in caz de incendiu (desfumare), la partea superioara a salilor aglomerate in care are acces publicul, se prevad dispozitive de evacuare a fumului amplasate judicios, a caror suprafata va fi cel putin 1/100 din suprafata salii sau se asigura desfumarea prin sistem mecanic.

- Dispozitivele de evacuare a fumului, trebuie sa fie actionate automat, dar sa poata fi actionate si prin comenzi manuale, usor accesibile de la nivelul salii.

- Este obligatoriu sa se asigure cel putin doua iesiri de evacuare, distincte si judicios distribuite, pentru:

a) fiecare nivel al salilor aglomerate, precum si pentru nivelurile de loji si balcoane cu numarul de persoane mai mare decat cel corespunzator unui flux;

b) foaiere, bufete, garderobe, incaperi de servire a publicului, cu aria peste 100 m2.

- In salile aglomerate si anexele lor in care publicul are acces, plafoanele suspendate trebuie sa fie A1 sau A2-s1d0 (n.r. materiale A1 si A2 sunt cele care nu ard si nu e carbonizeaza) . Se pot utiliza si zone de plafoane suspendate executate din B-s1d0 sau C-s1d0 (n.r. materiale neinflamabile sau dificil inflamabile), daca se asigura masuri corespunzatoare de impiedicare a transmiterii incendiilor de la o portiune la alta prin, fasii incombustibile A1 sau A2-s1d0 de cel putin 1,00 m amplasate la maximum 25 m pe doua directii perpendiculare.

- In toate cazurile elemente de sustinere ale plafoanelor suspendate trebuie sa fie A1 sau A2-s1d0 (materiale A1 si A2 sunt cele care nu ard si nu e carbonizeaza), iar spatiul dintre plafonul suspendat si planseul de rezistenta trebuie intrerupt, la maximum 25 m (pe doua directii perpendiculare), cu ecrane A1 sau A2-s1d0 (n.r. materiale A1 si A2 sunt cele care nu ard si nu e carbonizeaza) .

- Structura de rezistenta a gradenelor trebuie sa fie realizata din materiale cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1d0 (n.r. materiale A1 si A2 sunt cele care nu ard si nu e carbonizeaza) iar celelalte elemente componente trebuie sa fie confectionate din materiale clasa de reactie la foc A1, A2, B si C cu emisii de fum s1 si fara picaturi d0 (materiale neinflamabile sau dificil inflamabile).

- Este interzisa amplasarea draperiilor, perdelelor, cortinelor, etc. chiar atunci cand sunt incombustibile, in asa fel incat sa poata intrerupe caile de evacuare ale salilor aglomerate. Pe caile de evacuare ale salilor aglomerate nu se admit usi false sau placari cu oglinzi.

- Usile de pe traseul evacuarii publicului din salile aglomerate trebuie sa se deschida in sensul evacuarii la simpla apasare a sistemelor de inchidere (bara de panica) si sa nu aiba proeminente care ar putea ingreuna trecerea persoanelor. La usile exterioare sau care separa alte functiuni din cladiri, se permit sisteme de zavorare fara incuiere, usor de actionat in conditiile aglomerarii persoanelor in fata lor.

- instalatii de semnalizare a incendiilor se prevad in mod obligatoriu la salile aglomerate.

Normativul P118/1999 stabileste clar distanta de evacuare din cel mai indepartat punct al salii, cat de late trebuie sa fie usile in functie de numarul de persoane care se estimeaza ca va folosi cladirea.

De exemplu, intr-o sala la parter, daca aceasta este utilizata de mai mult de 200 de persoane este nevoie de cel putin doua iesiri, nu ai voie sa folosesti finisaje combustibile si ai nevoie de desfumare automata.

In realitate, pentru a primi autorizatie de functionare si aviz de la ISU, multe cluburi/restaurante declara ca respectiva incapere va fi folosita de mai putin de 200 de persoane (daca se afla la parter) si 150 de persoane daca se afla la subsol, ca sa nu intre in categoria sali aglomerate si sa nu fie nevoiti sa respecte aceste reguli.