-

Cum se face o cerere adresată CEDO

În cele ce urmează vom încerca să vă familiarizăm cu o instanţă foarte populară pentru români, ale cărei specificităţi sunt, din păcate, în mare parte necunoscute. Aşadar, vom încerca să vă arătăm anumite trăsături ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, urmând să vă expunem un scurt îndrumar de redactare a unei cereri CEDO.

Curtea Europeană
Instituţional, Curtea Europeană a Drepturilor Omului este o instanţă constituită la nivelul Consiliului Europei, fiind un organism al acestuia. Sediul CEDO este în Strasbourg, Franţa.

Ceea ce este extrem de important este faptul că CEDO, ca instanţă de judecată, nu judecă altceva decât cereri privitoare la încălcările drepturilor şi libertăţilor apărate de către Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, document cunoscut şi sub numele de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Din documentul numit Convenţia Europeană fac parte atât Convenţia iniţială, cât şi un număr de Protocoale adiţionale, care au modificat-o şi au întregit-o.

Prin urmare, în faţa Curţii nu veţi putea prezenta cereri în care se arată, de exemplu, încălcări ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Tratatelor Uniunii Europene, ori ale dreptului român, decât în măsura în care aceste încălcări au un corespondent în Convenţia Europeană.

Tot astfel, având în vedere dispoziţiile Convenţiei, în faţa instanţei din Strasbourg nu se pot arăta decât încălcări comise de un Stat semnatar al Convenţiei. Nu puteţi, deci, chema în judecată o persoană fizică oarecare, o societate comercială etc. Puteţi, însă, arăta anumite violări ale drepturilor comise de un Stat semnatar al Convenţiei, chiar dacă încălcarea nu s-a comis pe teritoriul Statului respectiv, cu condiţia ca locul în care s-a produs încălcarea să se fi aflat sub jurisdicţia acelui Stat. De asemeni, nu contează dacă sunteţi cetăţean al Statului respectiv, cetăţean european, ori apatrid, Statul semnatar al Convenţiei garantând respectarea drepturilor faţă de oricine.

Cazurile în care se poate face o cerere adresată CEDO

În principal, cazurile în care se poate face o cerere sunt prevăzute de Art.34 şi 35 ale Convenţiei. Acestea arată:

ARTICOLUL 34. Cereri individuale.
„Curtea poate fi sesizată, printr-o cerere, de orice persoană fizică, organizaţie neguvernamentală sau grup de particulari care se pretind victime ale unei încălcări de către una dintre Înaltele Părţi Contractante a drepturilor recunoscute în Convenţie sau în Protocoalele sale. Înaltă Parte Contractantă se angajează să nu împiedice prin nicio măsură exerciţiul eficace al acestui drept.”

ARTICOLUL 35. Condiţiile de admisibilitate.
„1. Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs interne, aşa cum se înţelege din principiile de drept internaţional general recunoscute, şi într-un termen de 6 luni începând cu data deciziei interne definitive.
2. Curtea nu reţine nicio cerere individuală introdusă în virtutea articolului 34, în cazul în care :
a. ea este anonimă ; sau
b. ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de către Curte sau deja supusă unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau de reglementare şi dacă nu conţine fapte noi.
3. Curtea declară inadmisibilă orice cerere individuală introdusă în virtutea articolului 34, atunci când ea consideră că:
a. ea este incompatibilă cu dispoziţiile Convenţiei sau ale Protocoalelor sale, în mod vădit nefondată sau abuzivă; sau
b. reclamantul nu a suferit niciun prejudiciu important, cu excepţia cazului în care respectarea drepturilor 22 23”

Modul în care se poate face o cerere adresată CEDO

În primul rând, pentru a fi în termenul de 6 luni arătat de Art. 35, cererile se pot trimite exclusiv prin poştă, la următoarea adresă:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex

Data la care aplicaţia este considerată drept introdusă va fi data la care cererea este trimisă Curţii, avându-se în vedere data transmiterii poştale. Totuşi, atunci când elementele cauzei o justifică, CEDO poate considera o altă dată a introducerii aplicaţiei.

Extrem de important este să respectaţi toate cerinţele CEDO de redactare şi concepere a unei cereri, în caz contrar, Curtea putând să refuze judecarea acesteia. În principal, cerinţele sunt arătate de Articlolul 47 al Regulamentului Curţii.

Vă recomandăm, în prealabil, să vizitaţi portalul Curţii Europene, care are adresa: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

În ceea ce priveşte completarea cererii CEDO, va trebui să folosiţi formularul oficial pus la dispoziţia dvs. de către Curte. Îl puteţi găsi sub numele „Formular de cerere” şi descărcă de pe site-ul Curţii – secţiunea aplicanţi, limba română.

Va trebui să aveţi o exprimare concisă, completând toate rubricile cererii. Este preferabilă scrierea computerizată. Instanţa din Strasbourg vă obligă la o abordare clară şi succintă a descrierilor făcute, redactarea cererii trebuind să fie de o asemenea natură încât sa poată forma convingerea Curţii despre natura şi scopul cererii, fără a fi nevoie să se recurgă la consultarea documentelor. Evident, va consulta documentele ataşate, dar este obligaţia dvs. să vă exprimaţi clar 

În principiu, ar trebui să vă încadraţi în formatul aplicaţiei, ca număr de pagini. În caz excepţional puteţi anexa la formularul de cerere un document separat care să conţină o expunere detaliată a faptelor, a pretinselor încălcări ale Convenţiei şi a argumentelor pertinente, care nu poate depăşi 20 pagini.

Documentele necesare

Cererea va trebui să fie completă. Veţi anexa orice document necesar dovedirii celor afirmate, în copie.
Astfel, ca înscrisuri documente doveditoare, ar trebui ataşate în principal copiile de pe toate hotărârile judecătoreşti pronunţate, inclusiv dovezi din care să reiasă îndeplinirea cerinţei epuizării termenului de 6 luni. Veţi depune, însă, toate documentele necesare susţinerii cauzei.
Documentele se vor ataşa aranjate în funcţie de dată şi de procedură, numerotate consecutiv, necapsate, nelegate şi nelipite.

Nedepunerea unei aplicaţii complete ar putea atrage refuzul CEDO de a vă examina cauza. Acest lucru presupune nu respingerea cauzei ca inadmisibilă, ci nejudecarea acesteia. Totodată, o aplicaţie incompletă, ca regulă generală, nu întrerupe termenul de 6 luni.

Sursa: interviu acordat www.antenasatelor.ro de avocat Andrei Grigoriu – membru al Baroului Bucureşti, specialist al publicaţiei on-line www.avocatnet.ro

 

Save
Cookies - preferințele utilizatorului
Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că veți obține cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă refuzați utilizarea cookie-urilor, este posibil ca acest site să nu funcționeze conform așteptărilor.
Accept
Nu accept
Află mai multe
Functional
Instrumente utilizate pentru a vă oferi mai multe funcții atunci când navigați pe site, acestea pot include partajarea socială.
PHP.net
Accept
Nu accept
Marketing
Set de tehnici care au ca obiect strategia comercială și în special studiul pieței.
Facebook
Accept
Nu accept
Vot
Vot
Accept
Nu accept